Warunki uczestnictwa - Smiletrips.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA

§1 PROCEDURA REJESTRACJI NA KURS JĘZYKOWY

Aby zarezerwować kurs językowy należy:
1. Skontaktować z przedstawicielem Smile Trips w celu przygotowania spersonalizowanej oferty, pod numerem +48 71 307 00 31 lub mailowo na adres info@smiletrips.pl lub wypełnić formularz rejestracyjny na stronie www.smiletrips.pl
2. Zapoznać się z Warunkami Uczestnictwa oraz z Warunkami Zmian i Rezygnacji Szkoły (dostawcy usług edukacyjnych), których akceptacja jest równoznaczna z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy Klientem a Smile Trips.
a) Wypełnić i podpisać Formularz Zgłoszeniowy i odesłać skany podpisanych dokumentów na adres email info@smiletrips.pl
3. Uiścić opłatę:
a) W przypadku daty rozpoczęcia Kursu językowego powyżej 30 dni od daty rejestracji – wpłacić zaliczkę w wysokości 900 zł (dziewięćset złotych) na konto Smile Trips. Kwota zaliczki, po przewalutowaniu według aktualnego kursu sprzedaży Banku ING (lub NBP,w przypadku rezerwacji Kursu w Nowej Zelandii) zostanie odjęta od całkowitej ceny Kursu w przypadku jego realizacji.
b) Gdy data rozpoczęcia Kursu językowego jest równa lub krótsza niż 30 dni od daty rejestracji – uiścić całą kwotę za Kurs i Usługi towarzyszące.
4. Przy realizacji przelewu należy podać w jego opisie nazwiska Uczestników oraz daty i miejsca wybranego Kursu językowego.
5. Smile Trips rozpoczyna procedurę rejestracji w momencie zaksięgowania wpłaty zaliczki na koncie (lub otrzymania kopii dowodu wpłaty) oraz otrzymania Formularza Zgłoszeniowego.
6. Prywatność naszych Klientów jest dla nas ważna. UWAGA: Przekazując nam swoje dane, akceptujesz warunki opisane w naszych zasadach prywatności, dostępnych na stronie: https://smiletrips.pl/polityka-prywatnosci/

§2 POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA NA KURS

1. Po dokonaniu przez Smile Trips czynności rezerwacyjnych, Klient otrzymuje drogą mailową informację o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na wybrany Kurs językowy oraz informacje o możliwości rezerwacji Usług Towarzyszących, m.in. zakwaterowania, transferów z lotniska.
2. W przypadku odmowy przyjęcia na Kurs lub braku możliwości rezerwacji wybranych przez Klienta Usług towarzyszących, Smile Trips przedstawi Klientowi alternatywną ofertę, którą Klient ma prawo odrzucić i otrzymać zwrot zaliczki.
3. Do czasu otrzymania informacji o przyjęciu na Kurs oraz możliwości rezerwacji Usług towarzyszących, Smile Trips prosi o wstrzymanie się z zakupem biletów lotniczych oraz podejmowaniem innych działań mogących narazić Klienta na dodatkowe koszty.
4. Jeśli Klient zarezerwował transfery z lotniska, zobowiązany jest, niezwłocznie po rezerwacji biletu, wysłać do Smile Trips dane lotów, obejmujące: daty, godziny, nazwy lotnisk z których i na które będzie odbywał się lot a także operatora lotów i numery lotów. Brak tych informacji może spowodować niemożność wykonania usługi transferu z lotniska, bez zwrotu kosztów za zarezerwowane Usługi Towarzyszące.

§3 OPŁATY

1. Opłaty pełnej kwoty należności za Kurs i Usługi towarzyszące należy dokonać w terminie najpóźniej do 30 dni przed datą rozpoczęcia Kursu. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Smile Trips zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty administracyjnej w wysokości 100 zł lub do skreślenia Klienta z listy uczestników Kursu. Skreślenie Klienta z listy uczestników z powodu niedotrzymania terminu płatności powoduje przepadek Wpłaconej zaliczki na rzecz Smile Trips.
2. W przypadku rejestracji na Kurs w terminie późniejszym niż 30 dni przed datą jego rozpoczęcia należy skontaktować się ze Smile Trips a następnie niezwłocznie dokonać pełnej opłaty za Kurs i Usługi towarzyszące.
3. Klient zobowiązany jest dokonać opłaty w polskich złotych, na podstawie aktualnego kursu sprzedaży walut Banku ING (http://www.ingbank.pl/Kursy-walut). W przypadku rezerwacji Kursu w Singapurze (Dolar Singapurski) lub Nowej Zelandii (Dolar Nowozelandzki) po kursie Banku NBP powiększonej o 2% kwoty transakcji na koszty przewalutowania.
4. Numer konta do opłat w polskich złotych: 67 1050 1575 1000 0092 1944 1624 ING Bank Śląski
5. Istnieje możliwość opłaty w innych walutach: Euro, Funtach Brytyjskich, Dolarach Amerykańskich, Kanadyjskich i Australijskich, po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Smile Trips.
6. Przy realizacji przelewu należy podać w jego opisie nazwiska Uczestników oraz daty i miejsca wybranego Kursu.
7. Opłatę za Kurs językowy Klient może zapłacić tradycyjnym przelewem bankowym kartą płatniczą poprzez platformę Elavon z siedzibą przy ul. Puławskiej 17, 02-515 Warszawa lub korzystając z systemu płatności Tpay.com należącego do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, 61-808 przy ul. Św. Marcin 73/6.
8. W przypadku płatności przy wykorzystaniu platformy Elavon lub systemu płatności Tpay.com, kwota płatności powiększana jest o prowizję w wyskości 1% od kwoty transakcji.

§4 WARUNKI REZYGNACJI I ZMIANY TERMINU

1. W przypadku rezygnacji z Kursu przed datą jego rozpoczęcia, z uwagi na przyczyny leżące po stronie Klienta, Klient ma prawo do zwrotu opłat wniesionych na rzecz Smile Trips i zagranicznej szkoły językowej pomniejszonych o:
a) Zaliczkę
b) Koszty rezygnacji naliczane przez zagraniczną szkołę językową opisane, w Warunkach Zmian i Rezygnacji Szkoły
2. W przypadku rezygnacji lub zmiany Kursu, po jego rozpoczęciu obowiązują Warunki Uczestnictwa oraz z Warunki Zmian i Rezygnacji Szkoły (dostawcy usług edukacyjnych)
3. W przypadku, gdy suma płatności wniesionych przez Klienta do dnia zgłoszenia rezygnacji jest mniejsza niż suma zaliczki i kosztów rezygnacji naliczanych przez Szkołę, Klient jest zobowiązany do dopłacenia różnicy w terminie 3 dni od zgłoszenia rezygnacji.

§5 NIEOBECNOŚĆ NA KURSIE LUB PRZERWANIE KURSU

1. W przypadku, gdy Uczestnik Kursu nie pojawi się na zajęciach w ciągu pierwszych 3 dni trwania Kursu, jego rezerwacja może zostać unieważniona przez Szkołę. W takim przypadku Klient nie otrzyma zwrotu opłaty za Kurs lub otrzyma część opłaty (w zależności od Warunków Zmian i Rezygnacji Szkoły).
2. Klient nie ma prawa do zwrotu należności za część Kursu, która była zarezerwowana, lecz w której Uczestnik nie uczestniczył.
3. W przypadku przerwania uczestnictwa w Kursie przez Uczestnika, Klient nie otrzyma zwrotu opłaty za Kurs i Usługi towarzyszące lub otrzyma część opłaty (w zależności od Warunków Zmian i Rezygnacji Szkoły).

§6 DNI WOLNE

1. Podczas lokalnych świąt religijnych, narodowych i regionalnych zajęcia w większości Szkół nie odbywają się i nie są odrabiane. Klientowi nie należy się z tego tytułu zwrot wpłaconych środków.
2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z kalendarzem dni wolnych, w wybranej lokalizacji Kursu.

§7 ODMOWA PRZYZNANIA WIZY

1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z aktualnymi informacjami wizowymi kraju, do którego Uczestnik wybiera się na kurs.
2. W przypadku, gdy Klient/Uczestnik uzyska odmowę wydania wizy umożliwiającej uczestnictwo w Kursie w kraju, w którym został wykupiony Kurs, ma prawo do zwrotu opłat wniesionych na rzecz Smile Trips i zagranicznej szkoły językowej pomniejszonych o:
a) opłatę manipulacyjna w wysokości 500 zł,
b) koszty bankowe transferu dewiz,
c) Opłat przewidzianych w Warunkach Zmian i Rezygnacji Szkoły.
3. Klient/Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Smile Trips o odmowie wydania mu wizy.
4. Aby uzyskać zwrot opłat, Klient zobowiązany jest udokumentować fakt nieotrzymania wizy.
5. Opłaty zostaną zwrócone na konto wskazane przez Klienta w terminie do 6 tygodni od momentu przedstawienia przez Klienta stosownych dokumentów.

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odpowiedzialność firmy Smile Trips w zakresie strat wynikających z zaniedbania (z wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy prawa nie dopuszczają do zrzeczenia się odpowiedzialności) lub złamania postanowień umownych i z innych przyczyn jest, w każdych okolicznościach ograniczona do wysokości pełnej kwoty wpłaconej za określony Kurs i Usługi towarzyszące.
2. Smile Trips w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie i wynikowe Klienta.

§9 SIŁA WYŻSZA

Smile Trips nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji dowolnej usługi określonej w umowie ze względu na pożar, klęskę żywiołową, wystąpienie warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzanie zajęć, działania rządu i władz lokalnych, niedotrzymanie warunków umowy przez dostawców albo podwykonawców, oraz z innych przyczyn pozostających poza kontrolą Smile Trips.

§10 REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje należy kierować w formie pisemnej na adres Smile Trips najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia Kursu. Smile Trips zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na reklamacje w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
2. Wszelkie reklamacje wymagające interwencji podczas pobytu Uczestnika na Kursie (np. nieodpowiedni poziom zaawansowania, standard zakwaterowania itp.) powinny być zgłaszane niezwłocznie w trakcie Kursu w Szkole, w której odbywa się Kurs. W przypadku problemów z rozwiązaniem zgłoszonych w Szkole reklamacji należy kontaktować się ze Smile Trips.
3. Zastrzeżenia niezgłoszone w trakcie Kursu, wymagające doraźnej interwencji, nie będą rozpatrywane po zakończeniu Kursu.
4. Zwroty należności, wynikające z reklamacji będą przesyłane wyłącznie:
a.) Oryginalnemu płatnikowi
b.) Na rachunek, z którego wpłynęła płatność

§11 UTRWALANIE WIZERUNKU UCZESTNIKÓW

1. Szkoła, w której odbywa się Kurs oraz jej przedstawiciele, w tym Smile Trips, mogą robić zdjęcia Uczestników lub filmować ich dla celów promocyjnych, do wykorzystania w formie drukowanej i internetowej. Osoby, które nie chcą znaleźć się w takich materiałach, powinny o tym poinformować Smile Trips w momencie składania rezerwacji, a przy robieniu zdjęć lub filmowaniu poinformować przedstawiciela Szkoły, że nie chcą brać w tym udziału (co może być równoznaczne z rezygnacją z danej aktywności).
2. Akceptując niniejsze warunki, Uczestnik (i jego rodzic/opiekun w przypadku nieletnich) udziela zgody na wykorzystanie zdjęć lub materiałów filmowych zawierających jego wizerunek, bezterminowo, na wszelkich polach eksploatacji, bez obowiązku powiadomienia i konieczności wyrażenia dalszej zgody.
Definicje użyte w Warunkach Uczestnictwa:
• Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupu usługi uczestnictwa w Programie na rzecz własnej konsumpcji lub w celu jej dalszej dystrybucji
• Uczestnik – osoba fizyczna, będąca uczestnikiem Kursu
• Kurs – kurs językowy za granicą dla Klientów indywidualnych lub grupowych
• Usługi towarzyszące – usługi związane z kursem językowym za granicą, umożliwiające wykonanie nadrzędnej usługi świadczenia kursu językowego za granicą i stanowiące integralną całość programu nauczania za granicą np. zakwaterowanie podczas kursu językowego, transfer z lotniska,
• Formularz Zgłoszeniowy – formularz służący do zebrania danych Uczestnika wymaganych do rejestracji Uczestnika na Kurs
• Szkoła – zagraniczna instytucja posiadająca uprawnienia do świadczenia usług kursów językowych dla kursantów zza granicy.
• Program – Kurs językowy oraz Usługi towarzyszące