Regulamin Serwisu - Smiletrips.pl

Regulamin Serwisu smiletrips.pl

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Serwis internetowy dostępny pod adresem www.smiletrips.pl należy do Smile Trips Edukacja bez granic Małgorzata Broniewicz, prowadząca działalność pod adresem: Ul. Prądzyńskiego 61/33 50-433 Wrocław, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 754-27-88-347.
2. Kontakt w sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu możliwy jest:a. listownie pod następującym adresem do doręczeń: Smile Trips, ul. Prądzyńskiego 61/33 50-433 Wrocław,
b. e-mailowo pod adresem info@smiletrips.pl,
c. telefonicznie pod numerem 71 3070031 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00).
3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe przy pomocy urządzeń umożliwiających dostęp do sieci Internet, wykorzystujących oprogramowanie do przeglądania jego zasobów (wszelkie ogólnodostępne przeglądarki internetowe), oraz przeglądarek urządzeń mobilnych.
4. Korzystanie z Serwisu następuje zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem

§.2 Definicje

• „Smile Trips” – Smile Trips Edukacja bez granic Małgorzata Broniewicz, prowadząca działalność pod adresem: Ul. Prądzyńskiego 61/33 50-433 Wrocław, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 754-27-88-347, zwana dalej Organizatorem Kursu lub Administratorem
• „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem www.smiletrips.pl, należący do Administratora,
• „Kurs” – kurs językowy za granicą dla Klientów indywidualnych lub grupowych
• „Klient” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupu Usługi na rzecz własnej konsumpcji lub w celu jej dalszej dystrybucji
• „Strony” – Klient i Smile Trips łącznie
• „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin
• „Warunki uczestnictwa” – oznaczają warunki dostępne w Serwisie i akceptowane przez Klienta przy procesie rejestracji na wybrany Kurs
• „Administrator” – firma Smile Trips Edukacja bez granic Małgorzata Broniewicz, prowadząca działalność pod adresem: Ul. Prądzyńskiego 61/33 50-433 Wrocław, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 754-27-88-347, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
• „Dane” – dane użytkowe Klienta/Użytkownika podawane w trakcie rejestracji na Kurs lub w trakcie składania zapytania ofertowego o Kurs,
• „Użytkownik” – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu
• „Umowa” – docelowa umowa na organizację Kursu językowego za granicą, zawarta pomiędzy Smile Trips i Klientem. Zasady zawierania Umów o świadczenie Usług z Administratorem regulowane są przez Warunki Uczestnictwa dostępne w Serwisie.
• „Uslugi” – Usługi świadczone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej polegające na organizacji Kursów

§.3 Usługi

Smile Trips prowadzi Serwis, za pomocą którego przedstawia działalność dotyczącą organizacji kursów językowych za granicą.

§.4 Płatności

Informacje związane z płatnościami dostępne są w „Warunkach uczestnictwa” dostępnych na stronie internetowej smiletrips.pl.

§.5 Prywatność i poufność

1. Smile Trips gromadzi i przetwarza podane przez Użykowników/Klientów dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO / GDPR) jest Smile Trips.
3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Smile Trips w celu świadczenia usług, obsługi transakcji sprzedaży Usług, archiwizacji, a także jeżeli Uczestnik wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych dotyczących Usług Smile Trips lub podmiotów współpracujących.
4. Administrator zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz żądania ich usunięcia (Prawo do bycia zapomnianym).
5. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.
6. Więcej informacji dotyczących administracji danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej www.smiletrips.pl

§.6 Prawa autorskie

1. Wszelkie materiały udostępniane w Serwisie dostępnym pod adresem www.smiletrips.pl a w szczególności tekst, grafika oraz filmy objęte są prawem autorskim.
2. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek Usług oferowanych przez Smile Trips i/lub odwiedzanie Serwisu Smile Trips, Klient/Użytkownik nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści, materiałów oraz do oprogramowania.
3. W przypadku, gdy Klient/Użytkownik pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane w Serwisie Smile Trips proszony jest o kontakt na adres e-mail: info@smiletrips.pl.

§.7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Klienta/Użytkownika poprzez zgłoszenia na adres info@smiletrips.pl .
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.
3. Kwestie sporne nie objęte Regulaminem, które mogą zaistnieć na tle wykonywania Umowy, rozstrzyga sąd, którym będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w Serwisie.
5. Niniejszy Regulamin reguluje wyłącznie zasady funkcjonowania Serwisu. Zasady zawierania Umów o Świadczenie Usług z Administratorem regulowane są przez Warunki Uczestnictwa dostępne w Serwisie.
6. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Użytkownika po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.
7. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.